Algemene voorwaarden

 • 1.Gebruik van het voertuig
  De huurder ontvangt het in het contract vermelde voertuig samen met accessoires in een goede en werkende staat. Hij belooft het voortuig in goede staat te houden en het voertuig te besturen in overeenstemming met de bepalingen van de Wegenverkeerswet.

  Het is uitdrukkelijk verboden om:

  1. het voertuig onder te verhuren, direct of indirect, voor het vervoer van personen of goederen te gebruiken of het voertuig onjuist te gebruiken
  2. onbevoegde personen het voertuig te laten besturen.
  3. rijden in een staat van fysieke zwakte veroorzaakt door alcohol of drugs.
  4. meer mensen vervoeren dan het aantal toegestane personen.
  5. om de kilometerteller te manipuleren. Schade aan de kilometerteller moet onmiddellijk aan de verhuurder worden gemeld
  6. om het voertuig te gebruiken voor wedstrijden van welke aard dan ook, voor het slepen of voor autorijlessen.
   Bij overtreding van een van de bovengenoemde punten vervalt automatisch de dekking van de verzekering voor materiële schade evenals de persoonlijke ongevallenverzekering. In het geval van een overtreding van een van deze punten, behoudt het verhuurbedrijf Hermosilla rent a car zich het recht voor om het contract zonder kennisgeving te annuleren en om de auto terug te nemen, waarbij het garantiebedrag of de voorafbetalingen niet worden terug gegeven.
 • 2.Terugkeer van het voertuig
  Het voertuig wordt teruggebracht naar de plaats, datum en tijd die in het contract zijn vermeld. In het geval van vertraagde terugkeer, betaalt de huurder een vijfde van de overeengekomen dagprijs voor elk uur van overschrijden van de afgesproken tijd. Als de klant het niet eens is met Hermosilla om het huurcontract te verlengen, loopt hij het risico beschuldigd te worden van onrechtmatige toe-eigening.
 • 3. Betaling van de huur
  De huurder gaat ermee akkoord, naast de bedragen vermeld in het contract, te betalen voor: verloren accessoires, gereedschappen, reservewiel, batterij- en voertuigdocumenten, evenals voor boetes in geval van overtreding van de regelgeving van het wegverkeer en de sleepkosten van een illegaal geparkeerd voertuig.
 • 4. Dekking eigen risico
  De door Hermosilla afgesloten autoverzekering dekt de huurder of de bevoegde bestuurder tegen onbeperkte wettelijke aansprakelijkheid, evenals garanties en wettelijke bescherming. De betaling van extra dekking in geval van accidentele schade stelt de huurder vrij van de betaling van de aan het gehuurde voertuig geleden schade, behalve in de gevallen vermeld in het eerste lid. De betaling van de aanvullende ongevallenverzekering voor de inzittenden dekt de kosten voor de inzittenden van het voertuig en de bestuurder. Uitgesloten van de dekking zijn uitdrukkelijk verlies, diefstal of beschadiging van voorwerpen die in het gehuurde voertuig worden vervoerd. Banden, glas en gestolen spullen zijn niet inbegrepen.
 • 5. Ongeval
  In geval van een ongeval is de huurder verplicht

  1. De huurauto niet weg te rijden van de plaats van het ongeval voordat de politie arriveert.
  2. Direct het ongeval te melden aan Hermosilla rent a car.
  3. Met de andere partij geen overeenstemming te treffen over de toedracht.
  4. De beschadigde huurauto niet te verlaten zonder de nodige voorzorgsmaatregelen te hebben genomen tegen verdere schade of verlies.
  5. Alle gegevens op te nemen van de andere partij, zoals bestuurder, eigenaar, voertuig, verzekeringsmaatschappij, rijbewijs, etc. Zelfs als de auto volledig verzekerd is, keert de verzekering in geval van overtreding van een van de bovenstaande punten niet uit. In het geval van een ongeval veroorzaakt door de contractant, betaalt deze laatste het verhuurbedrijf een dagelijkse huur van 12 euro per dag zolang het voertuig in reparatie is.
 • 6. Eis aan huurder
  De huurder verklaart dat hij volledig geautoriseerd is om de auto te huren die hij huurt en dat hij de volledige verantwoordelijkheid hiervoor op zich neemt.
 • 7. Onachtzaam rijgedrag
  De klant van Hermosilla rent a car die een huurauto bestuurd onder invloed van drugs, alcoholische dranken of iets anders dat zijn of haar mentale vermogens verminderd, neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor alle schade en ongemakken die aan de auto worden toegebracht, evenals die die hij veroorzaakt aan andere auto’s, personen, dingen, dieren en derde partijen in het algemeen. Iedereen die onder de bovengenoemde abnormale omstandigheden met de huurauto rijdt, is ook verantwoordelijk voor de inzittenden en objecten, evenals voor de strafmaatregelen die hij veroorzaakt. De huurder heeft onder deze omstandigheden geen aanspraak op vervanging van het gehuurde voertuig, als dit per ongeluk niet meer verkeersveilig is, noch op enige financiële vergoeding.
 • 8. Jurisdictie
  In geval van geschillen over de nakoming en uitvoering van het ondertekende huurcontract, onderwerpen de contractpartijen zich uitdrukkelijk aan de jurisdictie van de gerechtelijke autoriteiten van de provincie Santa Cruz de Tenerife, waarbij afstand wordt gedaan van hun eigen rechtsgebied.
 • 9. Reikwijdte van de huurovereenkomst
  Het is de huurders uitdrukkelijk verboden om het gehuurde voertuig, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Hermosilla rent a car, van het grondgebied van het eiland La Palma waarop het contract werd gesloten, te vervoeren. Bij niet-naleving van het bovengenoemde verbod wordt het contract automatisch geannuleerd en kan de huurder indien nodig worden vervolgd.
 • 10. Privacy Policy
  De bescherming van uw persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons. Uw gegevens worden beschermd in overeenstemming met de wet. Voor zover u ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, gebruiken we deze alleen om uw vragen te beantwoorden en om met u gesloten contracten te verwerken.
 • 11. Annulering
  Bij annulering van een boeking tussen één week tot 3 dagen voor aankomst is een bedrag van 15% van de totale huurprijs verschuldigd als annuleringskosten.
  Bij 3 dagen voor aankomst of minder bent u 20% van de totale huurprijs verschuldigd als annuleringskosten.

Algemene voorwaarden voor autoverhuurbedrijven – opgesteld door APECA La Asociación Provinciale Empresarial de Coches de Alquiler de Santa Cruz de Tenerife